Etikettarkiv: KDU

Andra saker KDU tycker

Idag var det ett stort ståhej i sociala medier om att Kristdemokraternas ungdomsförbund vill att kungen ska utse en tredjedel av Sveriges (annars folkvalda) regering och att kungen ska ha veto-rätt mot nya lagar. Detta är dock inget nytt utan står rent av I KDUs handlingsprogram från 2012.

Jag har gjort en kort liten sammanfattning över andra åsikter KDU uttrycker i sitt handlingsprogram från 2012:

KDU vill att skolan ska ersätta nuvarande sexualundervisning med en mer moralisk syn på sex: Skolan bör tydligt betona att förhållanden är klart bättre än att ha sex med flera personer, vilket KDU ser som ”egoism”. 

 • Frihet som mål får aldrig stå över ”andra egenvärden som ryms i den kristna etiken och människosynen”. 
 • KDU anser att kvinnor som gör aborter ska registrerats i ett ”nationellt register” 
 • Demokratin som vi känner den borde byggas på kristen etik och kristen värdegrund.
 • KDU vill ”öka andelen helgdagar kopplade till nationen” och vill därför göra statschefens födelsedag och namnsdag till nationell helgdag.
 • KDU anser att gifta par diskrimineras aktivt av staten och vill därför öppna upp för sambeskattning
 • KDU anser att homosexuella partners inte kan vara bra föräldrar då det bästa för ett barn är att ”växa upp med en nära relation till både en kvinna och en man”.
 • KDU vill ändra regeringsformen ”så att retroaktiva skatter och avgifter” får göras i ”händelse av krig eller krigsfara”
 • KDU vill att skolan aktivt ska lära ut kristna normer som byggs på ”de värden och den människosyn som inspirerats av kristendomen” 
 • KDU anser att elever som skolkar ska kunna tvingas till att ”städa upp fimpar”, ”städa trapphus” eller ”reparera en skada” KDU anser att en större del av sexualundervisningen bör uppmärksamma det ”etiska dilemma” en abort skulle utgöra.
 • KDU anser att dagen-efterpiller bör receptbelagda.
 • KDU tycker att fosterdiagnostik ”kan användas till farliga syften” då kvinnor kan välja att abortera barn med tex funktionsnedsättning och vill därför förbjuda könsbestämning innan den 18:e veckans graviditet. 
 • KDU anser att ”kristendomen har en naturlig särställning bland andra livsåskådningar”, vilket även ska ”reflekteras i de offentliga institutionerna” 

Allt härifrån är taget och omformulerat från KDUs handlingsprogram. Jag har även skrivit en ännu längre – och mer störande – sammanfattning av KDUs åsikter i jämställdhetsfrågor. Den kan ni hitta här.  

Annonser

Vad KDU tycker om… jämnställdhet och feminism

Här har vi en kort sammanfattning av direkta citat från KDU:s jämställdhetspolitiska manifest, som kan hittas här: 

I inledningsdelen nämns att KDU ”vill ha en jämställdhetspolitik som vågar ta strid mot feministernas förslag”. De anser även att vi (läs: KDU och KD) bör fortsätta att ”ta avstånd från feminismen i sin helhet” samt att ”vi (KDU) borde våga tala om varför kvinnor inte tar samma risker som män.”

Här är några av de punkter som KDU ordagrant står för:

 • ”KDU avvisar den moderna feminismen i sin helhet”.
 •  KDU anser att det går att ”diskutera huruvida jämställdhet som politisk fråga alls är relevant. ”
 •  KDU anser att ”huruvida enskilda människors könstillhörighet (…) påverkar deras livsval är under alla omständigheter inte en politisk fråga.”
 •  KDU anser det vara ”problematiskt att utifrån detta synsätt mäta jämställdhet med en statistisk metod.”
 •  KDU: ”Att denna (löneskillnad mellan man och kvinnor) skulle utgöra ett omfattande och ständigt närvarande problem är dock en uppfattning KDU vänder sig mot.”
 •  KDU anser det finnas ”motiverade skillnader mellan män och kvinnor i lagstiftningen”.
 •  KDU anser att anledningen till att kvinnor inte är lika välrepresenterade i styrelser är ”att kvinnor i mindre grad än männen är benägna att försumma privatlivet.”
 •  KDU om vad som påverkar mest; arv eller miljö: ”Det mest fundamentala ska inte heller behöva definieras.”
 •  KDU: ”fullständigt verklighetsfrånvänt” om tanken på ett könsneutralt samhälle där man ej får åtnjuta ”det djupt naturliga mänskliga draget att dela in sina medmänniskor i kvinnor och män.”
 • ”KDU vänder sig mot feministerna och deras föreställningsvärld, som vi menar är grundad i marxistisk konfliktteori”
 • ”KDU vill avveckla diskrimineringsombudsmannen (DO).”
 • ”KDU avvisar uppfattningen om att kön enbart är en social konstruktion”
 •  KDU stöder inte teorin om att ”mäns våld mot kvinnor som det yttersta tecknet på mäns patriarkala förtryck.”
 •  KDU ”anser att skolpersonal varken ska arbeta för att förstärka eller bekämpa könsstereotyper”
 • ”KDU vill minska de riktade bidragen till de genusvetenskapliga institutionerna”
 • ”KDU vill förändra gällande diskrimineringslagstiftning så att den inte omfattar perifera frågor som olika priser för kvinnor och män hos frisören”
 •  KDU anser att ”människan, i likhet med nästan alla organiska livsformer, är skapad i två kompletterande kön. Vår könstillhörighet definierar oss kanske i högre grad än något annat.”
 •  KDU anser det inte vara ett problem om ”om landets mammor är hemma mer än papporna. Det viktiga för oss är att män och kvinnor har samma möjligheter.”
 •  KDU anser den på ”universitet och högskolor” och ”inom politiska kretsar dominerande” uppfattningen att skillnaden mellan könen är rent kroppslig vara ”politiskt motiverad.”
 •  KDU anser det vara ” orimligt att vi ska sluta använda de könsbetingade personliga pronomen hon och han, till förmån för hen, av hänsyn till de som inte vill tillskriva sig en könsidentitet.”
 •  KDU anser det vara ”naivt att tro att det skulle bidra till ökad jämställdhet om vi upphörde att använda dagens personliga pronomen.”
 •  KDU om feminism: ”Feminismen utgår ifrån föreställningen om att det pågår en ständig kamp om makt mellan könen. Vi (KDU) delar varken denna verklighetsbeskrivning eller de politiska lösningar som presenteras med den”
 •  KDU är emot ”de som hävdar att allt är politik och utifrån det vill ta makten över alltifrån familjers köksbordssamtal till deras sexuella samliv.”
 •  KDU: ”kvotering innebär att människor diskrimineras på grund av sitt kön”
 •  KDU anser att kvotering ”leder till en kosmetisk rättvisa där män och kvinnor inte nödvändigtvis får samma chanser.”
 •  KDU anser att ”personer med ett äkta engagemang och stark drivkraft ges utrymme att ta sig fram och påverka, snarare än genom att ge olika grupper rätt till representation.”
 •  KDU anser det vara  ”troligt att det kommer att krävas representation utifrån exempelvis andra grupptillhörigheter som exempelvis etnisk bakgrund, sexuell läggning eller religiös tillhörighet” om man tillåter kvinnlig kvotering.
 •  KDU anser att Diskrimineringslagens ”breda tolkning har fått olyckliga konsekvenser.
 •  KDU anser det vara negativt hur Diskrimineringslagen ”tolkats för att förbjuda exempelvis olika åldersgränser för kvinnor och män på krogen”
 •  KDU anser det vara ”problematiskt att betrakta diskriminering som en subjektiv företeelse” och att Diskrimineringsombudsmannen ”arbetar närmast propagandalikt”.
 •  KDU: ”miljonsatsningar på olika jämställdhetsprojekt inte legitimt”, då ”det snarare behövs mer av likabehandling än särlösningar för ett av könen”. Det ”är dessutom slöseri med skattepengar.”
 •  KDU:s ”bild av genusforskningen är att den i hög grad sysselsätter sig med att leta empiri för att bekräfta sina teorier istället för att ha som mål att bedriva förutsättningslös forskning.”
 •  KDU anser att ”det finns goda skäl att ifrågasätta genusvetenskapen av idag.”
 •  KDU ”vill se en strypning av de riktade bidragen till de genusvetenskapliga institutionerna” samt föreslår att ”att Nationella Sekretariatet för genusforskning (…) avskaffas.”
 •  KDU anser att ”begreppet ”mäns våld mot kvinnor” har en kollektivistisk ansats som KDU tar avstånd ifrån.”
 •  KDU anser att ”Regelbunden granskning av verksamheten måste ske” för att se till att kvinnojourer inte utvecklas till ”plantskolor för radikalfeminismen”.
 •  KDU: ”även om feministernas verklighetsbeskrivning hade stämt överens med verkligheten, hade vi nästan utan undantag avvisat deras politiska förslag.”
 •  KDU om feminism: ”Vi avvisar feministernas idéer främst eftersom deras praktiska förslag gör våld på andra, viktigare, politiska principer: på egenmakt, på personligt ansvarstagande, på politikens gränser och på en familjepolitik med barnet i centrum.”
 •  KDU om att ”löneskillnaden mellan män och kvinnor (…) är ungefär 15%: ”Oavsett förklaringarna till de kvinnodominerade yrkenas lägre löner betraktar inte KDU lönesättning som en fråga som ska mötas parlamentariskt.”
 •  KDU om kvinnor i arbetslivet: ” Att kvinnor är underrepresenterade inom högre befattningar i näringslivet är ovedersägligt. Men återigen går det knappast att använda som ett bevis för att kvinnor hindras genom dolda strukturer.”

Tilläggas bör även att orden ”Homo”, ”bi”, ”trans” och ”HBTQ” inte nämndes en enda gång i det kristdemokratiska ungdomsförbundets manifest om jämställdhet.