Vad KDU tycker om… jämnställdhet och feminism

Här har vi en kort sammanfattning av direkta citat från KDU:s jämställdhetspolitiska manifest, som kan hittas här: 

I inledningsdelen nämns att KDU ”vill ha en jämställdhetspolitik som vågar ta strid mot feministernas förslag”. De anser även att vi (läs: KDU och KD) bör fortsätta att ”ta avstånd från feminismen i sin helhet” samt att ”vi (KDU) borde våga tala om varför kvinnor inte tar samma risker som män.”

Här är några av de punkter som KDU ordagrant står för:

 • ”KDU avvisar den moderna feminismen i sin helhet”.
 •  KDU anser att det går att ”diskutera huruvida jämställdhet som politisk fråga alls är relevant. ”
 •  KDU anser att ”huruvida enskilda människors könstillhörighet (…) påverkar deras livsval är under alla omständigheter inte en politisk fråga.”
 •  KDU anser det vara ”problematiskt att utifrån detta synsätt mäta jämställdhet med en statistisk metod.”
 •  KDU: ”Att denna (löneskillnad mellan man och kvinnor) skulle utgöra ett omfattande och ständigt närvarande problem är dock en uppfattning KDU vänder sig mot.”
 •  KDU anser det finnas ”motiverade skillnader mellan män och kvinnor i lagstiftningen”.
 •  KDU anser att anledningen till att kvinnor inte är lika välrepresenterade i styrelser är ”att kvinnor i mindre grad än männen är benägna att försumma privatlivet.”
 •  KDU om vad som påverkar mest; arv eller miljö: ”Det mest fundamentala ska inte heller behöva definieras.”
 •  KDU: ”fullständigt verklighetsfrånvänt” om tanken på ett könsneutralt samhälle där man ej får åtnjuta ”det djupt naturliga mänskliga draget att dela in sina medmänniskor i kvinnor och män.”
 • ”KDU vänder sig mot feministerna och deras föreställningsvärld, som vi menar är grundad i marxistisk konfliktteori”
 • ”KDU vill avveckla diskrimineringsombudsmannen (DO).”
 • ”KDU avvisar uppfattningen om att kön enbart är en social konstruktion”
 •  KDU stöder inte teorin om att ”mäns våld mot kvinnor som det yttersta tecknet på mäns patriarkala förtryck.”
 •  KDU ”anser att skolpersonal varken ska arbeta för att förstärka eller bekämpa könsstereotyper”
 • ”KDU vill minska de riktade bidragen till de genusvetenskapliga institutionerna”
 • ”KDU vill förändra gällande diskrimineringslagstiftning så att den inte omfattar perifera frågor som olika priser för kvinnor och män hos frisören”
 •  KDU anser att ”människan, i likhet med nästan alla organiska livsformer, är skapad i två kompletterande kön. Vår könstillhörighet definierar oss kanske i högre grad än något annat.”
 •  KDU anser det inte vara ett problem om ”om landets mammor är hemma mer än papporna. Det viktiga för oss är att män och kvinnor har samma möjligheter.”
 •  KDU anser den på ”universitet och högskolor” och ”inom politiska kretsar dominerande” uppfattningen att skillnaden mellan könen är rent kroppslig vara ”politiskt motiverad.”
 •  KDU anser det vara ” orimligt att vi ska sluta använda de könsbetingade personliga pronomen hon och han, till förmån för hen, av hänsyn till de som inte vill tillskriva sig en könsidentitet.”
 •  KDU anser det vara ”naivt att tro att det skulle bidra till ökad jämställdhet om vi upphörde att använda dagens personliga pronomen.”
 •  KDU om feminism: ”Feminismen utgår ifrån föreställningen om att det pågår en ständig kamp om makt mellan könen. Vi (KDU) delar varken denna verklighetsbeskrivning eller de politiska lösningar som presenteras med den”
 •  KDU är emot ”de som hävdar att allt är politik och utifrån det vill ta makten över alltifrån familjers köksbordssamtal till deras sexuella samliv.”
 •  KDU: ”kvotering innebär att människor diskrimineras på grund av sitt kön”
 •  KDU anser att kvotering ”leder till en kosmetisk rättvisa där män och kvinnor inte nödvändigtvis får samma chanser.”
 •  KDU anser att ”personer med ett äkta engagemang och stark drivkraft ges utrymme att ta sig fram och påverka, snarare än genom att ge olika grupper rätt till representation.”
 •  KDU anser det vara  ”troligt att det kommer att krävas representation utifrån exempelvis andra grupptillhörigheter som exempelvis etnisk bakgrund, sexuell läggning eller religiös tillhörighet” om man tillåter kvinnlig kvotering.
 •  KDU anser att Diskrimineringslagens ”breda tolkning har fått olyckliga konsekvenser.
 •  KDU anser det vara negativt hur Diskrimineringslagen ”tolkats för att förbjuda exempelvis olika åldersgränser för kvinnor och män på krogen”
 •  KDU anser det vara ”problematiskt att betrakta diskriminering som en subjektiv företeelse” och att Diskrimineringsombudsmannen ”arbetar närmast propagandalikt”.
 •  KDU: ”miljonsatsningar på olika jämställdhetsprojekt inte legitimt”, då ”det snarare behövs mer av likabehandling än särlösningar för ett av könen”. Det ”är dessutom slöseri med skattepengar.”
 •  KDU:s ”bild av genusforskningen är att den i hög grad sysselsätter sig med att leta empiri för att bekräfta sina teorier istället för att ha som mål att bedriva förutsättningslös forskning.”
 •  KDU anser att ”det finns goda skäl att ifrågasätta genusvetenskapen av idag.”
 •  KDU ”vill se en strypning av de riktade bidragen till de genusvetenskapliga institutionerna” samt föreslår att ”att Nationella Sekretariatet för genusforskning (…) avskaffas.”
 •  KDU anser att ”begreppet ”mäns våld mot kvinnor” har en kollektivistisk ansats som KDU tar avstånd ifrån.”
 •  KDU anser att ”Regelbunden granskning av verksamheten måste ske” för att se till att kvinnojourer inte utvecklas till ”plantskolor för radikalfeminismen”.
 •  KDU: ”även om feministernas verklighetsbeskrivning hade stämt överens med verkligheten, hade vi nästan utan undantag avvisat deras politiska förslag.”
 •  KDU om feminism: ”Vi avvisar feministernas idéer främst eftersom deras praktiska förslag gör våld på andra, viktigare, politiska principer: på egenmakt, på personligt ansvarstagande, på politikens gränser och på en familjepolitik med barnet i centrum.”
 •  KDU om att ”löneskillnaden mellan män och kvinnor (…) är ungefär 15%: ”Oavsett förklaringarna till de kvinnodominerade yrkenas lägre löner betraktar inte KDU lönesättning som en fråga som ska mötas parlamentariskt.”
 •  KDU om kvinnor i arbetslivet: ” Att kvinnor är underrepresenterade inom högre befattningar i näringslivet är ovedersägligt. Men återigen går det knappast att använda som ett bevis för att kvinnor hindras genom dolda strukturer.”

Tilläggas bör även att orden ”Homo”, ”bi”, ”trans” och ”HBTQ” inte nämndes en enda gång i det kristdemokratiska ungdomsförbundets manifest om jämställdhet.

Annonser

10 thoughts on “Vad KDU tycker om… jämnställdhet och feminism

 1. Jonte

  Nu är jag inte kristdemokrat tack och lov men man måste ju vara totalt borta om man inte håller med 100% om nedanstående punkter:

  ”KDU avvisar uppfattningen om att kön enbart är en social konstruktion” (att påstå nåt annat är faktiskt ren galenskap på nivå med ”jorden är platt”))

  KDU anser att anledningen till att kvinnor inte är lika välrepresenterade i styrelser är ”att kvinnor i mindre grad än männen är benägna att försumma privatlivet.” (Det här är faktiskt sant. Största anledningen till den låga andelen kvinnor i toppjobb är faktiskt att många kvinnor tackar nej. Frågan är om det huvudsakligen beror på arv eller miljö men det ändrar inte det faktum att påståendet är helt korrekt)

  KDU anser det vara ” orimligt att vi ska sluta använda de könsbetingade personliga pronomen hon och han, till förmån för hen, av hänsyn till de som inte vill tillskriva sig en könsidentitet.” (nu vet jag inte hur många feminister som seriöst tycker vi ska sluta använda hon och han men jag har faktiskt hört en hel del som vill det)

  KDU anser det vara ”naivt att tro att det skulle bidra till ökad jämställdhet om vi upphörde att använda dagens personliga pronomen.” (helt rätt, inget empiriskt underlag stöder tesen att användadet av ”hen” skulle göra oss mer jämställda. Länder med könsneutrala pronomen är inte mer jämställda än andra)

  KDU är emot ”de som hävdar att allt är politik och utifrån det vill ta makten över alltifrån familjers köksbordssamtal till deras sexuella samliv.” (helt rätt, folk som säger att allt är politik gör det ofta som ursäkt för att kunna stifta lagar som styr människors privatliv)

  KDU om kvinnor i arbetslivet: ” Att kvinnor är underrepresenterade inom högre befattningar i näringslivet är ovedersägligt. Men återigen går det knappast att använda som ett bevis för att kvinnor hindras genom dolda strukturer.” (hur provocerande det här än är för vissa så stämmer det faktiskt. Samband bevisar aldrig orsak)

  KDU anser att ”det finns goda skäl att ifrågasätta genusvetenskapen av idag.” (Har du sett Hjernevask? Om de genusforskare som framträder där är representativa för svenska genusforskare så är genusvetenskapen riktigt illa ute. Dock tycker jag att genusforskning är ett legitimt forskningsfält, dock alldeles för politiserat idag)

  Detta påstående från KDU är däremot helt fullkomligt jävla galet….

  KDU anser det finnas ”motiverade skillnader mellan män och kvinnor i lagstiftningen”.

  Kräks lite i munnen när jag läser sånt. Dock är det en åsikt dom har gemensamt med bland annat F! och Vänsterpartiet.

  Svara
 2. Jonte

  Glömde även denna….

  KDU ”anser att skolpersonal varken ska arbeta för att förstärka eller bekämpa könsstereotyper”

  Helt korrekt, vi vet inte i hur stor grad skillnaderna mellan mäns och kvinnors beteende beror på social fostran eller biologi. Skolan ska utbilda elever och inte styra deras beteende så att det blir mer eller mindre ”könsstereotypt”. Förstår inte hu en liberal på fullaste allvar kan hävda att det är statens roll att styra barns beteende så att det blir mer eller mindre ”könsstereotypt”. Men det var länge sen man såg någon form av liberalism hos LUF.

  Svara
 3. Erik P.

  Jonte: det här med ”motiverade skillnader mellan män och kvinnor i lagstiftningen” är ju exemplifierat också. Får det dig att spy att det finns lagar om kvinnofridskränkning eller barnadrop som gör skillnad på män och kvinnor? Man behöver inte hålla med om det, men det är rätt starkt att säga att man spyr över folk som tycker brottsrubriceringen kvinnofridskränkning är motiverad.

  Svara
  1. Jonte

   Det går att göra kvinnofridskränkningslagen helt könsneutral utan att kvinnor får minskat skydd i lagstiftningen. Grundstommen i en liberal stat ska vara en lagstiftning som inte gör skillnad på kön, sexualitet eller etnicitet.

   Anser du förresten att kön är enbart en social konstruktion? Jag skulle bli väldigt orolig om det visar sig att en majoritet av sveriges unga politiker tror att jorden är platt.

   Svara
   1. Erik P.

    Visst det kan man tycka. Poängen är bara att när det exemplifieras så blir skrivningen lite mer harmlös. Och barnadrop har ju att göra med en kvinnas psykologi efter födseln, tycker även den skrivningen är rimlig. Får det dig verkligen att vilja spy? Märkligt i så fall.

    Kön är biologi. Ingen har sagt något annat. Frågan är om kvinnors och mäns olika beteenden, intressen och tankevärldar är biologi eller social konstruktion. Självklart är det en kombo. Det blir dessutom mer logiskt att ha några få juridiska skillnader mellan män och kvinnor – som exempelvis barnadrop – om man INTE tror på den här genusidén om att män och kvinnor är exakt lika i allt utom det rent kroppsliga.

 4. Jonte

  Saken är ju den att eftersom skillnaderna mellan könen främst är generella så blir en lagstiftning som ej är könsneutral överfödig enligt mig. Skillnaderna säger inte särskilt mycket om dig som individ, men desto mer om män och kvinnor som grupp.

  Svara
  1. Erik P.

   Jag hör vad du säger. Men jag tycker fortfarande stycket förtjänar att läsas i sin helhet:

   ”När kvinnor fick möjligheten att göra värnplikt i början av 1980-talet, försvann också den sista lagstiftningen som gav mannen rättigheter som kvinnan inte hade. Det enda som finns kvar är några motiverade skillnader mellan män och kvinnor i lagstiftningen (t.ex. brottsbalkens skrivelser om
   barnadråp resp. kvinnofridskränkning). Men sedan den sista lagen som förfördelade kvinnor försvann 1983 går det att diskutera huruvida jämställdhet som politisk fråga alls är relevant.”

   Svara
 5. Ping: Andra saker KDU tycker | Marcus Love Sebastian Rosander

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s